کارشناس خودرو پاسخگو
  • بله پس از اتمام فرآیند کارشناسی، گزارش کتبی با سربرگ شرکت سانیارخودرو تنظیم و تقدیم متقاضی خواهد شد .